Algemene voorwaarden thelittlenailspot.nl

Gevestigd aan de Hillenraedtstraat 15, 6136 BR Sittard, Nederland.

Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 85196681

 

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van The Little Nailspot , zoals deze beschikbaar is gesteld door The Little Nailspot . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 1. Algemeen
  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen The Little Nailspot en een cliënt waarop The Little Nailspot deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Inspanningen salon
  The Little Nailspot  zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. The Little Nailspot zal zover dit redelijkerwijs mogelijk is, de cliënt inlichten over financiële consequenties van wijzigingen of aanvullingen behandeling.
 3. Afspraken
  De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan The Little Nailspot melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag The Little Nailspot het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag The Little Nailspot de afspraak annuleren en toch het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de cliënt in rekening brengen.
 4. Betaling
  The Little Nailspot vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar in de nagelsalon en op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. The Little Nailspot vermeldt prijswijzigingen voorafgaand aan een behandeling. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig gedurende de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling te voldoen.
 5. Persoonsgegevens & privacy
  De cliënt voorziet The Little Nailspot vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan The Little Nailspot aangeeft dat deze noodzakelijk zijn.
 6. Geheimhouding
  The Little Nailspot is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, The Little Nailspot verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 7. Aansprakelijkheid
  The Little Nailspot is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat The Little Nailspot is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. The Little Nailspot is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.
 8. Garantie
  The Little Nailspot geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de kunstnagel behandelingen. Deze garantie vervalt indien:
 • De cliënt niet binnen 7 dagen reclameert
 • De cliënt de (kunst)nagels eerder heeft laten zetten of heeft laten onderhouden door een andere nagelsalon.
 • De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
 • De cliënt 5 of meer beschadigde nagels heeft.
 • De cliënt de (kunst)nagels heeft beschadigd door eigen toedoen.
 • De cliënt andere producten, dan de door The Little nailspot geadviseerd, heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, niet heeft opgevolgd.
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
 1. Beschadiging & diefstal
  The Little Nailspot heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. The Little Nailspot meldt diefstal altijd bij de politie.
 2. Nail art
  Indien de cliënt een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij The Little Nailspot. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan The Little Nailspot. The Little Nailspot mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen naast vermelding van The Little Nailspot met naam en toenaam. Bij het maken van foto’s die op websites dan wel social media verspreid worden dient het logo van The Little Nailspot te staan ivm misbruik door derden. Voor gebruik van foto’s van de cliënt ter promotie van The Little Nailspot zal ten alle tijde mondelinge toestemming van de cliënt gevraagd worden.
 3. Behoorlijk gedrag
  De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft The Little Nailspot het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.
 4. Huisregels
  The Little Nailspot hanteert de volgende huisregels:
 • In de salon mag niet gerookt worden.
 • Het is niet toegestaan eigen consumpties te nuttigen in de salon.
 • Het is de cliënt zonder toestemming vooraf niet toegestaan gasten mee te nemen naar de salon.
 • Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen naar de salon.
 • Het is niet toegestaan ziek naar de salon te komen.
 • Het gebruik van een mobiele telefoon is niet toegestaan tijdens behandelingen.
 • Alle behandelingen worden alleen uitgevoerd bij personen van 18 jaar en ouder.
 1. Recht
  Op elke overeenkomst tussen The Little Nailspot is Nederlands recht van toepassing.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst.

14. Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van The Little Nailspot is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij The Little Nailspot.

15. Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met The Little nailspot te mogen claimen of te veronderstellen.

 

The Little Nailspot streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op The Little Nailspot onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. The little Nailspot aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

16. Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van The Little Nailspot op deze pagina.